AYTOMATOΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

AYTOMATOΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 
Αποστολή του αυτοµάτου πλήρωσης είναι να συµπληρώνει νερό στην εγκατάσταση µας διατηρώντας την αρχική πίεση σταθερή στην τιµή που εµείς επιλέγουµε µε την κατάλληλη ρύθµισή του. Το επιθυµητό θα ήταν να µην είχαµε καθόλου απώλειες νερού όµως αυτό είναι ανέφικτο. Οι απώλειες αυτές
οφείλονται στην εξαέρωση του κυκλώµατος , στις απώλειες στις συνδέσεις και στην εξάτµιση του νερού λόγω υπερθέρµανσης .
Οι αυτόµατοι πλήρωσης λειτουργικά στηρίζονται στην εξίσωση των δυνάµεων που από τη µια δηµιουργούνται από την πίεση του δικτύου ύδρευσης και από την άλλη από την πίεση του κλειστού µας κυκλώµατος , στην οποία προστίθεται
η δύναµη ενός συσπειρωµένου ελατηρίου. Η πίεση του κλειστού µας κυκλώµατος καθορίζεται από το βαθµό συσπείρωσης του ελατηρίου.

Ο κορµός των αυτόµατων πλήρωσης, είναι κατασκευασµένος από ορείχαλκο.
Στο επάνω µέρος είναι η βίδα ρύθµισης της πίεσης πλήρωσης, ενώ στο κάτω
µέρος διακόπτης αποκοπής της ροής του νερού. Έχουν υποδοχή µανοµέτρου
και εσωτερικά υπάρχει φίλτρο και βαλβίδα αντεπιστροφής. Πάνω στον κορµό
υπάρχει ανάγλυφο ή χαραγµένο βέλος το οποίο υποδεικνύει την φορά του
νερού. Από τη µεριά της εισόδου, υπάρχει ρακόρ για να διευκολύνεται η
αφαίρεσή του χωρίς να χρειάζεται κοπή της σωλήνας.
Κατά την εγκατάσταση φροντίσαµε να υπάρχει εύκολη πρόσβαση στον
αυτόµατο για να είναι δυνατός ο έλεγχος και η ρύθµιση της πίεσης. Ακόµη
φροντίσαµε το ανάγλυφο βέλος να είναι σύµφωνο µε την ροή του νερού στο
κύκλωµα µας. Τέλος προσέξαµε ώστε η βίδα ρύθµισης να βρίσκεται στο πάνω
µέρος ή σε οριζόντια θέση και όχι από κάτω όπως το σχήµα.

Αν και οι αυτόµατοι έχουν ενσωµατωµένη βαλβίδα αντεπιστροφής, σκόπιµο
είναι για λόγους ασφαλείας να τοποθετηθεί µία ακόµη, ώστε να µειωθεί ο
κίνδυνος να αδειάσει το κλειστό κύκλωµα µας σε περίπτωση διακοπής του νερού
της ύδρευσης.
Ρύθµιση του αυτοµάτου πλήρωσης
Η αποστολή του αυτόµατου πλήρωσης είναι να διατηρεί την αρχική πίεση P
σταθερή. Αυτό σηµαίνει ότι ο αυτόµατος πρέπει να ρυθµίζεται σε πίεση 0,3 bar
µεγαλύτερη από την πίεση του δοχείου διαστολής. Η ρύθµιση της πίεσης γίνεται
περιστρέφοντας τη βίδα συσπείρωσης του ελατηρίου, η οποία βρίσκεται στο
πάνω µέρος του αυτόµατου. Περιστροφή της βίδας προς τα δεξιά (+) αυξάνει την
πίεση, περιστροφή της βίδας προς τα αριστερά (-) µειώνει την πίεση. Θα πρέπει
να ελέγχουµε την πίεση σε τακτά διαστήµατα, διότι η πίεση του δικτύου
ύδρευσης αυξάνεται το βράδυ, µε αποτέλεσµα να ανοίγει ο αυτόµατος
πλήρωσης και να έχουµε αύξηση της πίεσης και στο δίκτυο της κεντρικής
θέρµανσης. Η µείωση της πίεσης γίνεται αδειάζοντας λίγο νερό από την
εγκατάσταση και στρέφοντας τη βίδα ρύθµισης προς τα αριστερά.


Κατά τη
ρύθµιση της πίεσης, ο ενσωµατωµένος διακόπτης που βρίσκεται στο κάτω
µέρος του αυτόµατου πρέπει να είναι ανοικτός. Τέλος µετά την πρώτη πλήρωση
της εγκατάστασης πρέπει να καθαρίσουµε το φίλτρο (ξεβιδώνοντας το εξάγωνο
παξιµάδι)
Πιθανές βλάβες και αντιµετώπιση τους

Οι βλάβες στους αυτόµατους πλήρωσης δεν είναι σπάνιες στις εγκαταστάσεις
κεντρικής θέρµανσης. Ευτυχώς όµως το κόστος τους είναι µικρό και η
αντικατάστασή τους εύκολη. Τα πιθανότερα προβλήµατα που µπορεί να
αντιµετωπίσουµε είναι:
Α) Να µην έχουµε πλήρωση της εγκατάστασης λόγω κολλήµατος από άλατα.
Χτυπώντας το ελαφρά µε ένα σφυρί είναι πιθανό να ξεκολλήσει το έµβολο από
τα άλατα. Αν αποτύχει τότε στρέφουµε την βαλβίδα ρύθµισης προς τα δεξιά
µέχρι να ακούσουµε το νερό να εισέρχεται.

Β)Μεγάλη αύξηση της πίεσης. Αυτό συµβαίνει όταν έχει καταστραφεί το
ελατήριο. Στην περίπτώση αυτή αντικαθιστούµε τον αυτόµατο. Πριν τον
αντικαταστήσουµε ανοίγουµε τον αυτόµατο και καθαρίζουµε το έµβολο καθώς
µπορεί η ανεπιθύµητη αύξηση της πίεσης να οφείλετε στις επικαθίσεις
σκουπιδιών στο έµβολο.
Ανά τακτά χρονικά διαστήµατα πρέπει να γίνεται έλεγχος της εγκατάστασης
,τότε πρέπει να γίνεται οπωσδήποτε έλεγχος της καλής λειτουργίας του
αυτόµατου πλήρωσης. Ο έλεγχος γίνεται αδειάζοντας µικρή ποσότητα νερού
από την εγκατάσταση, µειώνοντας µε αυτό τον τρόπο την πίεση και
παρακολουθώντας στο µανόµετρο αν θα αποκατασταθεί.
Η βλάβη του αυτόµατου πλήρωσης µπορέι να προκαλέσει το φαινόµενο
σπηλαίωσης. (Η σπηλαίωση είναι η δηµιουργία φυσαλίδων ατµου σε ένα ρέον
υγρό στο σηµείο όπου η πίεση του πέφτει χαµηλότερα από την πίεση ατµού του.
Η σπηλαίωση θεωρείται από τους κύριους παράγοντες φθοράς σε βιοµηχανικά
συστήµατα.)


Εµείς επιλέξαµε τον αυτόµατο πλήρωσης της εταιρίας FAR διατοµής 1/2 µε µανόµετρο .

 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υπαραδειγματα

Στις κλειστές εγκαταστάσεις, όπου τοποθετούμε κλειστό δοχείο διαστολής, χρησιμοποιούμε τον αυτόματο πλήρωσης για το αυτόματο γέμισμα και την αυτόματη αποκατάσταση του επιπέδου του νερού το οποίο, για κάποιο λόγο, έχει πέσει. Πρακτικά, ο αυτόματος πλήρωσης μειώνει την πίεση του δικτύου πόλης, που κυμαίνεται από 6-10 bar, στην πίεση λειτουργίας της εγκατάστασης που είναι 2-3 bar πιο πάνω από τη στατική πίεση. Αυτό γίνεται με την βοήθεια ενός μηχανισμού από ελατήρια και διαφράγματα.

Ο αυτόματος πλήρωσης έχει ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής που παρεμποδίζει την επιστροφή του νερού της εγκατάστασης προς το δίκτυο της πόλης, αν η πίεση αυτού γίνει μικρότερη από την πίεση εγκατάστασης.

Παρακάτω περιγράφεαι ο τρόπος ρύθμισης του αυτόματου πλήρωσης όπως υπάρχει στο τεχνικό Φυλλάδιο της εταιρίας REFLEX.Στο κλειστό δοχείο διαστολής, πριν την εγκατάστασή του, πρέπει να επικρατεί πίεση τόση όσο είναι το στατικό ύψος, δηλαδή η υψομετρική διαφορά μεταξύ Δοχείου Διαστολής και του ψηλότερου σημείου της εγκατάστασης. Εξαίρεση γίνεται στην περίπτωση που το στατικό ύψος είναι μικρότερο των 8 μέτρων (οπότε, ανεξάρτητα από το ύψος, ρυθμίζουμε αρχική πίεση δοχείου 0,8 bar) και στην περίπτωση που το δοχείο τοποθετείται στην ταράτσα (οπότε ρυθμίζουμε αρχική πίεση δοχείου 0,5 bar). Η πίεση αυτή ελέγχεται με ένα κοινό αερόμετρο, όπως αυτό με το οποίο ελέγχεται η πίεση των τροχών των αυτοκινήτων.

Κατά το γέμισμα της εγκατάστασης με νερό ρυθμίζουμε την πίεση του αυτόματου πλήρωσης, δύο μέτρα περσσότερο από το στατικό ύψος, παρακολουθώντας το μανόμετρο του αυτόματου πλήρωσης. Η ρύθμιση αυτή γίνεται γνωρίζοντας ότι αν στρίψουμε το επάνω ρυθμιστικό κουμπί του αυτόματου πλήρωσης προς το + επιτυγχάνουμε αύξηση πίεσης του νερού, ενώ προς το - μείωση.

Ανοίγουμε το διακόπτη (κουμπί) που βρίσκεται στοκάτω μέρος του αυτόματου πλήρωσης, στρίβοντας προς το AUF (ανοιχτό), οπότε περνάει νερό πόλης προς την εγκατάσταση.

Στρέφουμε μετα το επάνω ρυθμιστικό κουμπί προς το τέρμα - (αφού λασκάρουμε τη σιδερένια κατσαβιδόβιδα), θέση από την οποία δεν περνάει νερό προς την εγκατάσταση. Στη συνέχεια στρέφουμε αργά προς το + μέχρι α ακούσουμε το χαρακτηριστικό ήχο της εισροής του νερού, οπότε σταματάμε την περιστροφή και παρακολουθούμε απλά με την ακοή μας τη συνέχιση της εισροής του νερού.

Προς το τέλος του γεμίσματος της εγκατάστασης σταματάει συνήθως η εισροή νερού και πρέπει να στρέψουμε λίγο περισσότερο προς το + το επάνω ρυθμιστικό κουμπί.

Εξασφαλίζοντας έτσι την εισροή νερού, περιμένουμε ώσπου να διαβάσουμε στο μανόμετρο του αυτόματου πλήρωσης πίεση ίση με το στατικό ύψος συν δύο μέτρα υδάτινης στήλης, εξαερώνοντας ταυτόχρονα τα σώματα και γενικά την εγκατάσταση. Τότε έχει γεμίσει η εγκατάσταση με νερό.

Η παραπάνω ρύθμιση έγινε με βάση του δικτύου της πόλης της στιγμής της ρύθμισης.

Καλό θα είναι, επειδή η πίεση του δικτύου της πόλης αυξάνεται κατά τη νύχτα, να ελέγξουμε το πρωί της επόμενης μέρας την πίεση στο μανόμετρου του αυτόματου πλήρωσης. Σε περίπτωση που η πίεση έχει υπερβεί το στατικό ύψος της εγκατάστασης, συν δύο μέτρα υδάτινης στήλης, πρέπει να αφαιρέσουμε την επιπλέον ποσότητα νερού από τον κρούνο εκκένωσης της εγκατάστασης, στρέφοντας και το επάνω ρυθμιστικό κουμπί του αυόματου πλήρωσης λίγο πριν το -.

Μετά απ'αυτόν τον τελευταίο έλεγχο, μπορούμε να θέσουμε σε λειτουργία τον καυστήρα του λέβητα, οπότε η πίεση, εξαιτίας της διαστολής του νερού, θα ανέβει κατά τη λειτουργία σε πίεση, η οποία δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει τκατά 7 μέτρα υδάτινης στήλης την πίεση που ρυθμίστηκε με κρύα την εγκατάσταση.


2 ΠΧ


Ο αυτόματος πλήρωσης, αν η οικοδομή είναι λιγότερο απο 10 μέτρα ύψος, πρέπει να ρυθμιστεί στην 1 - 1,5 ατμόσφαιρες, διαφορετικά τον ρυθμίζουμε με το στατικό ύψος της οικοδομής συν 5 μέτρα δια δέκα σε ατμόσφαιρες. Δηλ άν η οικοδομή στο υψηλότερο σημείο που έχει σώμα αυτό απέχει 13 μέτρα από το δάπεδο του λέβητα κάθετα καί όχι την οριζόντια απόσταση μετράμε δηλαδή την υψομετρική διαφορά μεταξύ λέβητα και υψηλότερου σώματος, στα 13 μέτρα προσθέτουμε άλλα 5 ίσον 18 μέτρα διαιρούμε δια 10 ίσον 1,8 ατμόσφαιρες λοιπόν η πίεση στον αυτόματο πλήρωσης όταν το νερό στην εγκατάσταση είναι κρύο όταν ζεσταθεί δεν πρέπει να ανέβει πάνω από 0.7 ατμόσφαιρες. Αν τώρα η πίεση οταν το νερό ζεσταθεί ανέβει παραπάνω απο 0.7 ατμόσφαιρες θέλει έλεγχο το δοχείο διαστολής που άδειο από νερό πρέπει να έχει πίεση ο αέρας το στατικό ύψος δια 10 στο παράδειγμα μας ο αέρας πρέπει να έχει 1.3 ατμόσφαιρες πίεση. Αν το λεβητοστάσιο είναι στην ταράτσα η πίεση ρυθμίζεται στην 1 ατμόσφαιρα
∆ΟΧΕΙΟ ∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ


Ο σκοπός για τον οποίο τοποθετήσαµε το δοχείο διαστολής είναι η διατήρηση
της πίεσης του κλειστού κυκλώµατος σε αποδεκτά όρια.
Η χρησιµότητα του δοχείου διαστολής είναι η εξής :
Α)Αναπληρώνει τις απώλειες νερού του κυκλώµατος που οφείλονται στις
εξαερώσεις .
Β)Παραλαµβάνει την διαστολή του νερού λόγω µεταβολής της θερµοκρασίας.
Γ)Αποτρέπει την σπηλάιωση στην αναρρόφηση του κυκλοφορήτη.
Υπάρχουν δύο είδη δοχείων διαστολής, τα ανοικτά και τα κλειστά.
Κλειστά δοχεία διαστολής
Είναι ένα κλειστό κυλινδρικό δοχείο που χωρίζεται σε δυο µέρη µε µια
ελαστική µεµβράνη. Το ένα µέρος φέρει σπείρωµα για σύνδεση µε το κλειστό
κύκλωµα µας και το άλλο βαλβίδα αέρος για έλεγχο και ρύθµιση της πίεσης του
αεροθαλάµου εντός του οποίου υπάρχει αέρας . Η πίεση του αέρα στον
αεροθάλαµο είναι ρυθµισµένη από τον κατασκευαστή στα 2 bar.
Το νερό θερµαινόµενο διαστέλλεται και πιέζει τη µεµβράνη, που µε τη σειρά
της πιέζει το συµπιεστό αέριο. Έτσι µειώνεται ο χώρος του δοχείου που περιέχει
αέριο και αυξάνεται αντίστοιχα ο χώρος που περιέχει νερό. Όταν το νερό
κρυώσει και συσταλθεί, η πίεση του αερίου θα σπρώξει το νερό πίσω στο
κύκλωµα µας και η σχέση των όγκων αερίου – νερού θα επανέλθουν εκεί που
ξεκίνησαν. Εκτός από την υποδοχή των θερµικών διαστολών του νερού, το
κλειστό δοχείο διαστολής συµπληρώνει και µικροποσότητες νερού που έχουν
διαρρεύσει από την εγκατάσταση και προέρχονται από εξαερώσεις σωµάτων ή
από µικροδιαρροές. Για να επιτελεστεί και αυτός ο σκοπός, θα πρέπει, ακόµη και
όταν είναι κρύα η εγκατάσταση, να υπάρχει στο δοχείο κάποια ποσότητα νερού.
Η ύπαρξη νερού στο δοχείο, σε οποιαδήποτε περίπτωση, επιτυγχάνεται µε την
κατάλληλη ρύθµιση της πίεσης του δικτύου και της αρχικής πίεσης του αερίου
στο δοχείο.Εµείς επιλέξαµε κλειστό δοχείο διαστολής γιατί έχει τα εξής πλεονεκτήµατα σε
σχέση µε το ανοιχτό.
Α)∆εν εξατµίζεται το νερό και έτσι αποφεύγουµε τις οξειδώσεις και τις
επικαθίσεις αλάτων από την προσθήκη νέου.
Β)Έχει εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση.
Γ)Απαλλασσόµαστε από το κόστος και τον όγκο σωλήνων εκτόνωσης και
γεµίσµατος.
∆) ∆εν υπάρχει κίνδυνος να παγώσει το νερό σε χαµηλές θερµοκρασίες.
Σηµαντικό ρόλο στην διάρκεια ζωής του δοχείου παίζει η θερµοκρασία του
νερού. Μεγάλες θερµοκρασίες µειώνουν την διάρκεια ζωής της ελαστικής
µεµβράνης για αυτό συνδέσαµε το δοχείο στην έξοδο του ψυκτικού µέσου όπου
το νερό έχει χαµηλότερη θερµοκρασία. Έχουµε ήδη αναφέρει ότι επιθυµούµε να
υπάρχει µικρή ποσότητα νερού στο δοχείο διαστολής. Για να επιτευχθεί αυτό, θα
πρέπει η πίεση του κυκλώµατος µας να είναι µεγαλύτερη από την πίεση του
δοχείου κατά 0,3 bar.
Κανόνες ασφαλείας
Το πιεστικό δοχείο πρέπει να τεθεί εκτός λειτουργίας:
Α) Το αργότερο µετά από 15 χρόνια από την κατασκευή του.
Β) Εάν παρουσιαστούν φθορές λόγω σκωρίασης ή µηχανικής βλάβης
Γ)Λόγω ανεπάρκειας της στεγανότητας
Το κάθε δοχείο πρέπει να ελέγχεται επιφανειακά τουλάχιστον µια φορά ανά
έτος. Το αργότερο µια φορά τα 5 χρόνια πρέπει να γίνεται έλεγχος στεγανότητας.
Εσωτερικός έλεγχος και επανειληµµένη επιθεώρηση της πίεσης λόγω της
κατασκευής του δοχείου δεν απαιτείται.

Αντιµετώπιση προβληµάτων
Εάν ο αέρας φεύγει γύρω από την βαλβίδα , βιδώνουµε προσεκτικά την
βαλβίδα ή στις βόλτες προσθέτουµε υλικό στεγανοποίησης και βιδώνουµε την
βαλβίδα.
Εάν ο αέρας φεύγει µέσω βαλβίδας, βιδώνουµε σωστά την βαλβίδα ή την
αλλάζουµε.
Εάν ο αέρας φεύγει από την κάτω φλάντζα βιδώνουµε σωστά τις βίδες τις
φλάντζας ή βγάζουµε την φλάντζα και ελέγχουµε την εσωτερική τοποθέτηση του
σάκου.
Εάν από την βαλβίδα βγαίνει νερό είτε έχει ελευθερωθεί ο σάκος ή είναι
φθαρµένος. Απαιτείται η αντικατάσταση του από ειδικό σέρβις ή από τον
κατασκευαστή.
Εµείς επιλέξαµε ένα κλειστό δοχείο διαστολής της 8 λίτρων της εταιρίας

DUKLA TRUTNOV µε µέγιστη πίεση λειτουργίας τα 10 bar. 

Σχόλια